Stawy Milickie SA

Ruda Sułowska 20
56-300 Milicz
Tel: 71 384 71 10
E-mail: biuro@stawymilickie.pl
www.stawymilickie.pl
W sierpniu 2009 roku zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, województwem dolnośląskim oraz wojewodą dolnośląskim w sprawie utworzenia spółki akcyjnej Stawy Milickie na bazie likwidowanego Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie. W listopadzie 2010 roku województwo dolnośląskie zawiązało spółkę akcyjną Stawy Milickie z siedzibą w Rudzie Sułowskiej. 11 października 2011 roku Minister Skarbu Państwa podpisał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu pakietu akcji o łącznej wartości 135,8 mln zł województwu dolnośląskiemu. Dzięki tej decyzji od 16 listopada 2011 roku województwo stało się 100% akcjonariuszem spółki. Działalność Stawów Milickich SA obejmuje kilka obszarów: hodowla ryb, usługi turystyczne, ochrona przyrody, promocja Stawów Milickich i karpia milickiego. -hodowla i sprzedaż ryb słodkowodnych, w tym tradycyjnego produktu regionalnego: karpia milickiego, -promocja Dolnego Śląska oraz Doliny Baryczy w oparciu o produkt tradycyjny oraz unikatowe warunki środowiskowe obszaru, -ochrona ekosystemu rezerwatu „Stawy Milickie” i pozostałych stawów zarządzanych przez spółkę – zgodnie z występująca na danych obszarze formą ochrony przyrody, -promocja środowiska naturalnego i krajobrazu oraz rozwój turystyki na obszarze Doliny Baryczy, -inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn.: „karp milicki”, -współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi -tworzenie i współdziałanie w opracowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego. -przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich pozyskiwanie. -edukacja ekologiczna, stworzenie infrastruktury edukacyjnej, wspieranie inicjatyw ekologicznych -stymulowanie rozwoju i aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej w zakresie inspirowania, popierania i pomocy w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy związanych z turystyką, a także promowanie przedsiębiorczości w tych obszarach dla poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze gmin, na terenie których prowadzona będzie działalność