Teraz Polska

 

Konkurs "Teraz Polska" dla Produktów i Usług

„Teraz Polska" dla produktów i usług to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych. Dotychczas przeprowadzono dwadzieściajeden edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4500 przedsiębiorstw, nagrodzono blisko 500 firm, które dzięki posługiwaniu się polskim Godłem Promocyjnym odniosły sukces rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie „Teraz Polska” dla Produktów i Usług:

Do udziału w Konkursie "Teraz Polska" mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:

 • podmiot jest zarejestrowany w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej od co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność dla zysku;
 • podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
 • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zakładu zgłaszającego;
 • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku od co najmniej 6 miesięcy.

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł., a następnie do dnia 23 stycznia 2015 r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami; 
 • uiścić opłatę weryfikacyjną (tabela opłat znajduje się poniżej).

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej każda z firm zainteresowanych przyznaniem Godła „Teraz Polska” otrzyma ankietę weryfikacyjną oraz Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", obowiązujący w XXIV edycji Konkursu, który zawiera szczegółowe procedury oceny i weryfikacji.

Tabela opłat weryfikacyjnych dla uczestników XXIV edycji Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze Produkty:

Opłata weryfikacyjna za zgłoszenie do konkursu jednego produktu (serii)* uzależniona jest od wielkości zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie i wynosi:

 • 4.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób
 • 5.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób
 • 6.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 101 do 200 osób
 • 6.500 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 201 do 350 osób
 • 7.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 351 do 500 osób
 • 7.500 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 501 do 800 osób
 • 8.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 801 do 1000 osób
 • 9.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 osób

* w skład serii wchodzi grupa produktów wytwarzanych w oparciu o tą samą technologię

Tabela opłat weryfikacyjnych dla uczestników XXIV edycji Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze Usługi:

Opłata weryfikacyjna za zgłoszenie do Konkursu usługi ustalana jest w oparciu o wysokość przychodu netto firmy osiągniętego w 2012 roku i wynosi:

 • 5.000 zł dla firm o rocznym przychodzie poniżej 1 mln złotych
 • 7.000 zł dla firm o rocznym przychodzie od 1 mln do 20 mln złotych
 • 8.000 zł dla firm o rocznym przychodzie od 21 mln do 50 mln złotych
 • 9.000 zł dla firm o rocznym przychodzie od 51 mln do 100 mln złotych
 • 10.000 zł dla firm o rocznym przychodzie od 101 mln do 400 mln złotych
 • 12.000 zł dla firm o rocznym przychodzie od 401 mln do 1 mld złotych
 • 15.000 zł dla firm o rocznym przychodzie powyżej 1 mld złotych

Uczestnik Konkursu nie jest zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych opłat poza opłatą rejestracyjną i weryfikacyjną.

Uprawnienia Laureatów

Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, po ponownej weryfikacji nagrodzonego produktu.

Szczegółowe warunki używania Godła określają umowy zawierane z Laureatami.

 

Laureatom Konkursu przysługują następujące uprawnienia:

 • oznakowanie Polskim Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub usługi,
 • umieszczenie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony zakład,
 • umieszczenie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy i logo Laureata, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszelkich materiałach i drukach reklamowych oraz wykorzystywania w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Fundacją,
 • zniżki w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją,
 • korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
 • promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
 • prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą organizowanych przez Fundację,
 • udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami,
 • cykliczne informowanie o nagrodzonych przedsiębiorstwach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami,
 • wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów,
 • członkostwo w Klubie „Teraz Polska”.

Pobierz ankietę rejestracyjną

Więcej informacji na stronie www.terazpolska.pl